Επιδοτούμενα Προγράμματα

Επιδοτουμενα προγραμματα - εσπα

Το τμήμα Συμβούλων της Upgrowth εξειδικεύεται να σας ενημερώσει για τις χρηματοδοτικές επιδοτήσεις που αφορούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή ήδη υφιστάμενων με στόχο επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, να ενταχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα.


Μέσω της εμπειρίας μας, βρίσκουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα που σας ταιριάζει και σας υποστηρίζουμε για την ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση του.

Οι Σύμβουλοι μας αναλαμβάνουν :

1

έρευνα & Ανάλυση Προγράμματος

Πραγματοποιείται ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που υλοποιούνται ή αναμένεται να υλοποιηθούν. Στην συνέχεια εξετάζονται και διερευνώνται όλες οι πιθανότητες ένταξης σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

2

Μελέτη & Σύνταξη Φακέλου

Καταρτίζεται η μελέτη υλοποίησης του έργου και η εκπόνηση του business plan, συλλέγονται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απιτούνται για την σύνταξη του φακέλου, την υποβολή καθώς και την έγκριση του.

3

Υλοποίηση & Παρακολούθηση Έργου

Μετά την εγκριτική απόφαση του φορέα αναλαμβάνεται η συνεχής παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης του έργου τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα.

Στάδια Σχεδιασμού Υλοποίησης του επενδυτικού σας εγχειρήματος

Τα καταρτισμένα στελέχη μας είναι υπεύθυνα από το πρώτο στάδιο το οποίο περιλαμβάνει την δημιουργία, σύνταξη και υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου σύμφωνο με τις προδιαγραφές του επενδυτικού προγράμματος, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας.

Παράλληλα πραγματοποιείται συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και συνοδευτικών εντύπων του σχεδίου, όπως προσφορές, προτιμολόγια, prospectus προμηθευτών κλπ. Η μελέτη για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον επενδυτή.

Με την οριστική έγκριση υλοποίησης του έργου αναλαμβάνουμε την Διοικητική και Οικονομική Παρακολούθηση της επένδυση μέχρι την ολοκλήρωση του Σχεδίου.

Τέλος γίνεται καταγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σας και των ενεργών ΚΑΔ με σκοπό την συνεχή ενημέρωση σας για τα επενδυτικά προγράμματα που μπορείτε να ενταχθείτε.Μετάβαση στο περιεχόμενο