Οργάνωση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Οργανωση Επιχειρησεων

Λόγο των αυξανόμενων απαιτήσεων της σημερινής εποχής η ορθή οργάνωση, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για να καταστήσετε την εταιρεία σας παραγωγική.

Η σωστή καθοδήγηση, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών καθώς και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων μπορούν να οδηγήσουν στη λύση των προβλημάτων και να αναπτύξουν την εταιρεία σας.

Η Upgrowth μπορεί να σας βοηθήσει στον εντοπισμό των προβλημάτων και στην εφαρμογή λύσεων με σύγχρονες μεθόδους, αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση της εταιρείας σας και αποτυπώνοντας την επιθυμητή. Προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις της εταιρείας σας, όπως αυτές προκύπτουν έπειτα από λεπτομερή ανάλυση και στενή συνεργασία μαζί σας.

Οι Σύμβουλοι μας αναλαμβάνουν :

1

Συμβουλευτική Νέων Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για την έναρξη της λειτουργίας τους και την είσοδο τους στην αγορά.

2

Επιχειρηματικά Σχέδια - Business Plan

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων - Business Plan τα οποία λειτουργούν ως «πυξίδα» προς την βιωσιμότητα, την κερδοφορία, την ευημερία της επιχείρησης και την συνεχή βελτίωσή της.

3

Ανάλυση & Οργάνωση Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε την ανάλυση και εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σχεδιάζοντας κατάλληλες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ορθή λήψη αποφάσεων και την επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου.

4

Ενδοομιλικές Συναλλαγές - Transfer Pricing

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη του φακέλου Ενδοομιλικών Συναλλαγών και την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.

Δημιουργούμε Αξία Στην Επιχείρηση σας

 • Εύρεση Πηγών Χρηματοδότησης (Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, Δάνεια για νέες επιχειρήσεις)
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού & Αγοράς
 • Μελέτη Βιωσιμότητας
 • Πλήρης Φοροτεχνική & Λογιστική Υποστήριξη
 • Περιγραφή Εταιρίας και Προϊόντων
 • Ορισμός Στόχος και Οράματος της Εταιρίας
 • Οργανωτική Δομή και Βασικά Στελέχη
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού και Αγοράς
 • Ανάλυση Πολιτικού, Νομικού, Οικονομικού, Κοινωνικού και Τεχνολογικού Περιβάλλοντος (PEST Analysis)
 • Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (SWOT Analysis)
 • Επιλογή, Προσδιορισμός και Υλοποίηση Στρατηγικής
 • Marketing Plan
 • Οικονομικό Πλάνο
 • Υπολογισμός Αξίας της Επιχείρησης
 • Ανάλυση και Υπολογισμός Κόστους Λειτουργίας & Προτάσεις Μείωσης του
 • Σύνταξη Προϋπολογιμού (Budgeting) & Cash Flow
 • Profit & Loss Analysis
 • Κοστολόγηση Προϊόντων Κατα Δραστηριότητα
 • Υπολογισμός Νεκρού Σημείου
 • Οικονομικός Σχεδιασμός
 • Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Εντοπισμός Δυσλειτουργιών – Αποτύπωση Επιθυμητής Κατάστασης
 • Ανασχεδιασμός Και Καταγραφή Διαδικασιών
 • Συγγραφή Εγχειριδίων Και Εντύπων
 • Οργανόγραμμα
 • Οργάνωση Εκπαίδευσης Του Ανθρώπινου Δυναμικού Της Εταιρείας και Περιγραφές Καθηκόντων
 • Οργάνωση Πωλήσεων – Στατιστικά Και Ανάλυση Πωλήσεων

Ενδοομιλικές συναλλαγές είναι οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ μιας ελληνικής επιχείρησης και των εταιρειών του πολυεθνικού ή ελληνικού ομίλου στον οποίο ανήκει και  αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Η βασική αρχή που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές είναι η λεγόμενη «αρχή των ίσων αποστάσεων», η οποία επιβάλλει οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται με οικονομικούς και εμπορικούς όρους ανάλογους με εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων υπό ανάλογες συνθήκες.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει :

 • Επιλογή μεθόδου – Συγκριτική ανάλυση
 • Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Σύνταξη και υποβολή συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
Μετάβαση στο περιεχόμενο