Νεα Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» στα πλαισια του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027)

Πράσινη Μετάβαση

Share This Post

«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» 

«Πράσινη Μετάβαση» 

Ένας από τους βασικούς στόχους της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής μεταξύ άλλων, αποτελεί η συνεχής προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες επιχειρηματικότητας, παραγωγής & ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, μέσω της υποστήριξης του μετασχηματισμού τους προς περισσότερο βιώσιμα & αποδοτικά, ως προς τους πόρους, επιχειρηματικά μοντέλα, που αφενός συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος & δημιουργούν σημαντική εξοικονόμηση κόστους & αφετέρου ενισχύουν την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, η δέσμη Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους.

        Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ : αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€. Ποσοστό επιχορήγησης έως 40% με δυνατότητα προσαύξησης 10%.

        Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€. Ποσοστό επιχορήγησης έως 40% με δυνατότητα προσαύξησης 10%.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσεων

700.000.000€

Περίοδος Υποβολών

Από 22/3/23 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορίας Περιφέρειας. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 

·         Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

·         Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.

·         Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.

·         Να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

·         Επιπλέον, θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Τι χρηματοδοτείται

·         Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)

·         Εξοπλισμός (Green)

·         Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

·         Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding

·         Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

·         Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

·         Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες

·         Μεταφορικά μέσα (Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά

·         Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

·         Έμμεσες δαπάνες

 

Προϋπολογισμός Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

300.000.000€

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

·         66.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.

 

·         234.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

 

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

·         Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση

·         Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

·         Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

·         Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Τι χρηματοδοτείται

·         Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)

·         Εξοπλισμός (Green)

·         Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

·         Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding

·         Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

·         Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

·         Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες

·         Μεταφορικά μέσα (Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα

·         Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

·         Έμμεσες δαπάνες

 

Προϋπολογισμός Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

400.000.000€

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών: 

        88.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.

        312.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

More To Explore

Πράσινη Μετάβαση

«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»  «Πράσινη Μετάβαση»  Ένας από τους βασικούς στόχους της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής μεταξύ άλλων, αποτελεί η συνεχής προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες

Τίτλος Προγράμματος «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο