Νεα Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» στα πλαισια του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027)

Πράσινη Μετάβαση

Share This Post

«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» 

«Πράσινη Μετάβαση» 

Ένας από τους βασικούς στόχους της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής μεταξύ άλλων, αποτελεί η συνεχής προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες επιχειρηματικότητας, παραγωγής & ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, μέσω της υποστήριξης του μετασχηματισμού τους προς περισσότερο βιώσιμα & αποδοτικά, ως προς τους πόρους, επιχειρηματικά μοντέλα, που αφενός συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος & δημιουργούν σημαντική εξοικονόμηση κόστους & αφετέρου ενισχύουν την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, η δέσμη Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους.

        Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ : αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€. Ποσοστό επιχορήγησης έως 40% με δυνατότητα προσαύξησης 10%.

        Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€. Ποσοστό επιχορήγησης έως 40% με δυνατότητα προσαύξησης 10%.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσεων

700.000.000€

Περίοδος Υποβολών

Από 22/3/23 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορίας Περιφέρειας. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 

·         Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

·         Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.

·         Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.

·         Να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

·         Επιπλέον, θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Τι χρηματοδοτείται

·         Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)

·         Εξοπλισμός (Green)

·         Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

·         Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding

·         Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

·         Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

·         Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες

·         Μεταφορικά μέσα (Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά

·         Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

·         Έμμεσες δαπάνες

 

Προϋπολογισμός Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

300.000.000€

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

·         66.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.

 

·         234.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

 

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

·         Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση

·         Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

·         Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

·         Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Τι χρηματοδοτείται

·         Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)

·         Εξοπλισμός (Green)

·         Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

·         Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding

·         Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

·         Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

·         Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες

·         Μεταφορικά μέσα (Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα

·         Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

·         Έμμεσες δαπάνες

 

Προϋπολογισμός Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

400.000.000€

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών: 

        88.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.

        312.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

More To Explore

Πράσινη Μετάβαση

«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»  «Πράσινη Μετάβαση»  Ένας από τους βασικούς στόχους της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής μεταξύ άλλων, αποτελεί η συνεχής προσαρμογή των

Τίτλος Προγράμματος «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες

Μετάβαση στο περιεχόμενο