Ανοιχτά Προγράμματα Απασχόλησης Νέου Προσωπικού για τον Μήνα Απρίλιο 2022 ΕΡΓΑΝΗ – ΟΑΕΔ

Share This Post

Όσοι επιθυμούν την πρόσληψη νέου προσωπικού μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ώστε να επιδοτηθεί η απασχόληση των εργαζομένων στα παρακάτω προγράμματα:

Πρώτο Ένσημο – ΕΡΓΑΝΗ

Το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» αφορά Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και επιδοτεί εργαζόμενους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας με πρώτη πρόσληψη και οι αιτήσεις του πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι Νέοι, ηλικίας 18 έως και 29 ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 01/01/2022 και μέχρι την εξάντληση των θέσεων.
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι για 6 μήνες και το ποσό αναλύεται ως εξής: 

  • Πλήρη απασχόληση: 600€ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και 600€ στον εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
  • Μερική απασχόληση (>20 ώρες/εβδομαδιαίως): 300€ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα υπόλοιπα 300€ καταβάλλονται στον εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Παρατηρήσεις

Ο νεοπροσλαμβανόμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα.

Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12.11.2021 για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Για κάθε νέα θέση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, που εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο», η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα για τον ίδιο εργαζόμενο και στο ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

50.000 Νέες Θέσεις Εργασίας

Είναι η συνέχεια του προγράμματος 100.000 θέσεις εργασίας προσθέτοντας άλλες 50.000 επιδοτούμενες θέσεις και συνολικά γίνονται 150.000 και αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον έναν μήνα πριν την πρόσληψη και η σύμβαση τους θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 01/01/2022 και μέχρι την εξάντληση των θέσεων.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι για 6 μήνες και επιχορηγείται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, ο εργοδότης επιδοτείται και με 200€ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Παρατηρήσεις

Ο εργοδότης για την υποβολή και την ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 31.03.2021 για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα

Πρόγραμμα επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας για 9.200 δικαιούχους – ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα αφορά όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα για την απασχόληση 9.200 δικαιούχων στην αγορά εργασίας.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μέχρι την εξάντληση των θέσεων.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι για 12 μήνες με ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης τα 830,00€ και ελάχιστες μικτές αποδοχές 830,00€ που αναλύεται ως εξής:

Στο πρώτο στάδιο:  το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας του δικαιούχου και το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού αυτού από το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους

Στο δεύτερο στάδιο: το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους

Παρατηρήσεις

Οι ωφελούμενοι άνεργοι της δράσης να είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

More To Explore

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος) Στόχοι Δράσης Στόχος της Δράσης είναι η

Επιχορήγηση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’2798/6-6-2022 οι όροι και οι ρυθμίσεις της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Εθνικού Σχεδίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο